1. Februar 2024
Henrichs, Hattingen, geschl. Gesellsch.